ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางอภิญญา โกมลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของภาคเหนือตอนบน สู่ พช.4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.ลำปาง ขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” จัดกิจกรรม “การแช่มือแช่เท้าสมุนไพร และการทำน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว ต้านเชื้อ COVID-19” สร้างสุขภาพที่ดี ทำเองได้ง่าย ทำขายก็ดี

16 กรกฎาคม 2564 /

22:53 น.

ศพช.ลำปาง สานพลังจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564 /

22:49 น.

ประกาศ / คำสั่ง