ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางอภิญญา โกมลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของภาคเหนือตอนบน สู่ พช.4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 5

20 มกราคม 2564 /

14:36 น.

ศพช.ลำปาง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

15 มกราคม 2564 /

18:18 น.

คลังสื่อ

ประกาศ / หนังสือแจ้ง