ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางอภิญญา โกมลรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของภาคเหนือตอนบน สู่ พช.4.0

คลังสื่อ

ประกาศ / หนังสือแจ้ง