ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายยอดชาย ผ้าเจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน

พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสาบริการ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่งล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

คลังสื่อ

ประกาศ / คำสั่ง