งานส่งเสริมผู้ประกอบการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดกาญจนบุรี

 

มีผู้ประกอบการลงทะเบียน OTOP จำนวน 45 ราย จำนวน 208 ผลิตภัณฑ์

แบ่งตามระดับการพัฒนาดังนี้

ระดับ A กลุ่มดาวเด่นสู่สากล จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์

ระดับ B กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

ระดับ C กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์

ระดับ D กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์

(Visited 1 times, 1 visits today)