ศพช.ลำปาง ร่วมสืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชพื้นถิ่น ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น

30 ธันวาคม 2565 /

11:08 น.

ศพช.ลำปาง ดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร อพ.สธ.-ศพช.ลำปาง ครั้งที่ 1 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

10 ตุลาคม 2565 /

15:09 น.