นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย

09 July 2563 /

22:17 น.