ศพช.ลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค ผ่านระบบ True VRoom

29 July 2564 /

17:44 น.

ศพช.ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

23 July 2564 /

17:41 น.

ศพช.ลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับภาค ผ่าน True We Room

19 July 2564 /

16:44 น.

ศพช.ลำปาง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนนำไปเพาะปลูก เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นของศพช. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

12 July 2564 /

18:29 น.