ศพช.ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในรูปแบบ Online

ศพช.ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในรูปแบบ Online
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วย นางอัญชลี ป่งแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 6 ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้แนวคิด “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกของผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจ) ผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2565
โดยเกณฑ์การคัดเลือกทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหาร ระดับดีเด่น แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2.กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3.วิธีการ/แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นาจาสาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
4.การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
5.ความประทับใจของคณะกรรมการและหรือคลิปนาเสนอ
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)