ศพช.ลำปาง ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

#ศพช.ลำปาง#
– ศพช.ลำปาง ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
– วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 พร้อมถอดบทเรียนกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
– ในการนี้ นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
– ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
#DCAST
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#ChangeforGood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่งล้านนา

(Visited 1 times, 1 visits today)