ศพช.ลำปาง ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌾 ศพช.ลำปาง 🌾 ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🎯 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
📝 นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผอ.ศพช.ลำปาง พร้อมด้วย นางอัญชลี ป่งแก้ว หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางดวงธิดา อำนาจผูก หัวหน้างานอำนวยการ นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว หัวหน้างานวิชาการ และทีมงาน ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📃 โดยดำเนินการจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตามตำแหน่งงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด)
🎯 ตำแหน่งประเภททั่วไป
📝กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2.เจ้าพนักงานธุรการ
📝กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นายช่างโยธา
🎯 ตำแหน่งประเภทวิชาการ
📝กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1.นักวิชาการพัฒนาชุมชน 2.นักทรัพยากรบุคคล 3.นักจัดการงานทั่วไป
📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)