ศพช.ลำปาง​ ร่วมวิพากษ์และรับรองหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ

🔴 ศพช.ลำปาง​ 🔴 ร่วมวิพากษ์และรับรองหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.
♦️ นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เข้าร่วมการวิพากษ์และรับรองหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ​ (ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ​ ​: Facilitator) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ กิจกรรมที่ 3 วิพากษ์และรับรองหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ​ (ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ : facilitator) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 3 ศพช.ลำปาง ซึ่งมี ประเด็นการวิพากษ์และรับรองหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ดังนี้
🎯 ส่วนที่ 1 หลักสูตร “วิทยากรกระบวนการ” (ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ: Facilitator) ความเป็นมาในการพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร​ การนำหลักสูตรไปใช้
🎯 ส่วนที่ 2 รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
วิทยากรกระบวนการ​ (ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ : facilitator) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เทคนิคและเครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
งานพัฒนาชุมชน การนำเทคนิคและเครื่องมือไปประยุกต์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
🔴 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ได้ร่วมวิพากษ์และรับรองหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ(ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ:Facilitator) ในแต่ละประเด็น/หัวข้อดังกล่าว มีข้อเสนอแนะ และหัวข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะได้นำไปทดลองหลักสูตรในกิจกรรมที่ 4 ทดลองหลักสูตรวิทยากรกระบวนการต่อไป
📸 ภาพ/ข่าว​ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)