นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดน่าน

นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 3 และ 16 เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ในการนี้ นางณัฐนรี ศรีชัยยะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และได้มีการนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการคัดเลือก 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทพัฒนาการอำเภอ : นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอบ้านหลวง
2) ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน : นางชนิกา นันท์ชัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมบ้านฝ่ายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 และ 16 เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการคัดเลือก ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน โดย นางศรีแพร เหลี่ยมพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)