ศพช.ลำปาง ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

11 สิงหาคม 2565 /

18:11 น.

อธิบดี พช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงราย

04 เมษายน 2565 /

10:13 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

04 เมษายน 2565 /

09:54 น.

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมปลูกต้นม่วงเทพรัตน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

28 มีนาคม 2565 /

17:56 น.