KM จัดการความรู้ชุมชน การขจัดความยากจนฯ บ้านร้องขุด ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

กิจกรรม KM จัดการความรู้ชุมชน โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านร้องขุด ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)