KM จัดการความรู้ชุมชน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

กิจกรรม การจัดการความรู้ชุมชน ซึ่งประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)