E Book สรุปผลโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) ในพื้นที่ดำเนินการบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Click link เพื่ออ่าน E Book  https://online.pubhtml5.com/xker/wucq/

(Visited 1 times, 1 visits today)