วีดีทัศน์ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมการพัฒนาชุมชน ยึดมั่นหลักคุณธรรม

พัฒนาชุมชนโปร่งใส

(Visited 1 times, 1 visits today)