E Book สรุปผลโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) ในพื้นที่ดำเนินการบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

06 ตุลาคม 2565 /

10:48 น.

ศพช.ลำปาง เชิญรับชม รวม VDO สื่อการสอน 6 หลักสูตร ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3)

17 พฤษภาคม 2565 /

15:45 น.