ศพช.ลำปาง เชิญรับชม รวม VDO สื่อการสอน 6 หลักสูตร ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3)

17 พฤษภาคม 2565 /

15:45 น.