วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสาบริการ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่งล้านนา

พันธกิจ

1.เพิ่มสมรรถนะศูนย์ฝึกอบรม

2.เพิ่มสมรรถนะบุคลากร

3. จัดการความรู้สู่ความยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)