วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

“เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของภาคเหนือตอนบน สู่ พช.4.0”

พันธกิจ

1.เพิ่มสมรรถนะศูนย์ฝึกอบรม

2.เพิ่มสมรรถนะบุคลากร

3. จัดการความรู้สู่ความยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)