โครงสร้าง/บุคลากร


ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง


 

นายยอดชาย ผ้าเจริญ 

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง


----- งานอำนวยการ -----


 

นางดวงธิดา อำนาจผูก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หัวหน้างานอำนวยการ

นางบุษกร หมอมูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจิราภรณ์ เทพปินตา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน

นางสาวนันทนีย์ ทิมาทา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พัสดุ)

นายถาวร ธนาจิรัฏฐกิตติ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ลูกจ้างประจำ)

นายกิติพัฒน์ เตชะปลูก

พนักงานขับรถยนต์

นางคำสุข หนุนหลี

พนักงานทำความสะอาด

นางนอม เถาเปี้ยปลูก

พนักงานทำความสะอาด

นางปราณี เปี้ยปลูก

พนักงานทำความสะอาด

นางเจนจิรา วันศรี

พนักงานทำความสะอาด

นายวิทูล นามบุดดี

พนักงานทั่วไป

นายประยูร ปะละจันทร์

พนักงานทั่วไป

นายศรี อินทะรส

พนักงานทั่วไป

นายเหลี่ยม เถาเปี้ยปลูก

พนักงานทั่วไป

นายสมพร พิมสอน

พนักงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ สิทธินนท์

พนักงานทำความสะอาด

นายภูวนารถ น้อยปลูก

พนักงานทั่วไป

(ว่าง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


----- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล -----


 

นางกรรณิการ์ ก๋าวิตา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวณัฐกฤตา ชัยตูม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรัญยา ปาปลูก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ บัวคำ

นักทรัพยากรบุคคล

นายชาญณรงค์ จิรขจรกุล

นักทรัพยากรบุคคล


----- งานวิชาการ -----


 

นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการ

นายณัฐนิช รักขติวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุรีนันท์ มานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)