ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

          ชื่อเดิม “สำนักงานพัฒนาชุมชน เขต 5” จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 (ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชนออกเป็นเขต พ.ศ. 2506) เขตภาคเหนือ (ลำปาง) จัดตั้งเป็นอันดับสองของการแบ่งส่วนราชการจากส่วนกลางเป็นเขต  แห่งแรกจัดตั้งที่เขตภาคอีสาน (อุบลราชธานี) โดยตั้งที่ทำการชั่วคราว เช่าอยู่บ้านเลขที่ 104/7 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2511

          ต่อมา กรมการพัฒนาชุมชนได้ขอให้จังหวัดลำปาง ทำการขอสงวนที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 51 ไร่ 3 งาน และมีผู้บริจาคที่ดินที่ติดต่อกันทางทิศตะวันตกอีกเล็กน้อย จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. พ่อเลี้ยงชื่น  –  แม่เลี้ยงมอญ  วิตา 2. พ่อสิน – แม่หอม  ตรียกูล อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 (ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของบ้านหนองห้า หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามประกาศอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง ขอสงวนที่ดิน ฉบับที่ 1/2511 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

          ขณะเดียวกันกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2513 เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 5 ในวงเงิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นอาคารตึกสองชั้น แยกเป็นอาคารที่ทำการ 1 หลัง อาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 หลัง ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2513 แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2514

            ปีงบประมาณ 2514 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชั้นเอก 1 หลัง (บ้านรับรอง 1) บ้านพักข้าราชการชั้นโท  จำนวน 2 หลัง (เลขที่ 83/2 , 3) บ้านพักข้าราชการชั้นตรี  5 หลัง (เลขที่ 83/5-9) บ้านเรือนแถวคนงาน  โรงเก็บวัสดุ 1 หลัง โรงซ่อม 1 หลัง ประปาบาดาล 1 แห่ง และเสาธงชาติหน้าสำนักงาน 1 แห่ง

          ปีงบประมาณ 2519 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชั้นตรีจำนวน 2 หลัง (83/4 ,10) และโรงเก็บรถยนต์

           ปีงบประมาณ 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการแบบ 2 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง            

           ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง รับผิดชอบให้บริการพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง พะเยา  เชียงราย แพร่  น่านแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดอุตรดิตถ์

           ปัจจุบันชื่อ “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง” จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนที่ 23  ก. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  8  เมษายน 2552  รับผิดชอบให้บริการพื้นที่  8 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่  น่าน และแม่ฮ่องสอน

           ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนก่อสร้างหอพักอาลัมภางค์ 2 ชั้น 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ รวม 23,467,000 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้าง 29 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน

           ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 รายการ

 • ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เริ่มก่อสร้างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แล้วเสร็จวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 3,670,000 บาท
 • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เริ่มก่อสร้างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วเสร็จวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 11,110,000 บาท

             นอกจากนี้ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาพระพุทธจัดสร้างสถานที่อันเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   ศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ   จึงได้ดำเนินการเริ่มก่อสร้างวันที่ 28 มีนาคม 2560 แล้วเสร็จวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  รวมระยะเวลา  8  เดือน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดจากจิตศรัทธาของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน  ข้าราชการบำนาญ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้มีจิตศรัทธา เงินทั้งหมดใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุก่อสร้าง  ส่วนแรงงานในการก่อสร้างนั้นเป็นงานฝีมือของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ  ศูนย์ฯลำปาง มีส่วนร่วมสนับสนุน โดยใช้เงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  จำนวนเงินทั้งสิ้น  137,105  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง มีอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. อาคารอำนวยการ (2ชั้น) จำนวน  1  หลัง
 2. อาคารหอพักอาคารลีลาวดี (2ชั้น) จำนวน  1  หลัง
 3. อาคารหอพักเยาวสตรี (2ชั้น) จำนวน  1  หลัง
 4. อาคารเอนกประสงค์ จำนวน  1  หลัง
 5. อาคารโรงอาหาร จำนวน  2  หลัง (โรงอาหารกาสะลองและโรงอาหารก๋าไก่)
 6. โรงจอดรถยนต์ จำนวน  4  หลัง
 7. อาคารศาลากลางน้ำ จำนวน  1  หลัง
 8. บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน  1  หลัง
 9. บ้านพักรับรอง จำนวน  2  หลัง
 10. บ้านพักข้าราชการ จำนวน  9  หลัง
 11. บ้านเรือนแถวใต้ถุนสูง จำนวน  1  หลัง (5ห้อง)
 12. ศาลพระภูมิ จำนวน  1  แห่ง
 13. ป้อมยาม จำนวน  1  หลัง
 14. เรือนเพาะชำ จำนวน  2  หลัง
 15. ศาลาแปดเหลี่ยม จำนวน  1  หลัง
 16. สนามฟุตบอล จำนวน  1  แห่ง
 17. สระเก็บน้ำ จำนวน  2  แห่ง
 18. อาคารหอพักเฮือนอาลัมภางค์ (32 ห้อง 2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง
 19. อาคารหอประชุมทิพย์ช้าง (2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง   
 20. ศาลาพระพุทธ จำนวน 1 หลัง
 21. อาคารหอพักเฮือนขะจาว (34 ห้อง 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง
(Visited 1 times, 1 visits today)