Photos and Directors Event

นายอำนวย ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการองค์กร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

Community Development Department

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรด้วย ระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ

Media Gallery