ศพช.ลำปาง ร่วมสืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชพื้นถิ่น ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น

☘️“หัวดำ หางแดง ตกมาสะแคงหล้องหง้อง”☘️
🥰 ศพช.ลำปาง ร่วมสืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชพื้นถิ่น ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น
🌳 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นำโดยนายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่ประชาชน รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของเมล็ดพันธุ์พืชและต้นไม้ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ที่มีความต้องการและสนใจการนำพืชพื้นถิ่นมาใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกอบเป็นอาชีพและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสุภิญญ์ อูปธรรม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุภิญญ์ผ้าฝ้าย และคณะ เป็นวิทยากรหลัก ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุภิญญ์ผ้าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
🌿 โดยมีกิจกรรมฯ ดังนี้
🔹 การศึกษาพืชพื้นถิ่นสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
🔹 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพื้นถิ่น : การทำผ้าพิมพ์ลายจากต้นทองกวาวและการทำผ้ามัดย้อมจากดอกทองกวาว
🔹 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น
🔹 สรุปบทเรียนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น
🌱 ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น (ทองกวาว) ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป
📷 ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)