ศพช.ลำปาง ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชย้อมสีธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญาการย้อมผ้าคราม

#ศพช.ลำปาง#
🥰 ศพช.ลำปาง ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชย้อมสีธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญาการย้อมผ้าคราม 🌿
🌱 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์คราม และปลูกต้นกล้าครามในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร อพ.สธ.-ศพช.ลำปาง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในการตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืช ที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พรรณพืชเป็นทุนในท้องถิ่น
☘️ คราม พืชย้อมสีธรรมชาติ พรรณไม้ในเขตร้อนชื้น เจริญเติบโตได้ดีในฤดูฝน เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขามาก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ทางภาคเหนือจะนิยมปลูกต้นครามไว้เพื่อใช้สำหรับทำสีย้อมผ้า และถือกันว่า คราม คือ “ราชาแห่งสีย้อม” (King of the dyes) มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถช่วยป้องกันผิวของผู้ที่สวมใส่จากรังสีอัลตราไวโอเลตได้
📷 ภาพ​/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)