ศพช.ลำปาง ร่วมดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 วันที่ 4

🎯 มหาดไทย ปลุกพลัง “อำเภอนำร่อง” ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนชาวไทย
📌 ศพช.ลำปาง ร่วมดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2
🔸 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นำโดยนายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมสนับสนุนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยมีกิจกรรมวันที่ 4 ดังนี้
🔹 กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการพัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ” กิจกรรมรับอรุณ โดย ทีมวิทยากร ศพช.ลำปาง
🔹 กิจกรรมทำบุญใส่บาตร/กตัญญูต่อสถานที่ โดย ทีมวิทยากร ศพช.ลำปาง
🔹 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัด จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดย นายกฤษณะ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
🔸 ทั้งนี้ นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร และถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ได้ถวายเมล็ดพันธุ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และข้าวอินทรีย์ จากเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แก่เจ้าคณะตำบลและนายอำเภอแม่ใจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)