มหาดไทย ปลุกพลัง “อำเภอนำร่อง” ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนชาวไทย

🎯 มหาดไทย ปลุกพลัง “อำเภอนำร่อง” ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนชาวไทย
🌾 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ “ทำไมต้อง CAST” ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” โดยการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และขยายผลสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ ตลอดจนการวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จักเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครือข่ายในการทำงานเป็นทีม
🎯 ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นำโดยนายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรและเป็นจุดดำเนินการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดยนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนระดับพื้นที่อำเภอ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย เจ้าคณะตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่มพัฒนาสตรี ผู้แทนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ผู้แทนภาคประชาชน รวม 100 คน
📌 การฝึกอบรมฯ แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดำเนินการในรูปแบบการบรรยายทางวิชาการ โดยอาจารย์/ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุป ผ่านกิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการนำเสนอ (Presentation) รวมถึงการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมวันที่ 1 ดังนี้
👉🏻 ทำไมต้อง “CAST” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
👉🏻 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ทีมวิทยากร ศพช.ลำปาง
👉🏻 กระบวนการสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
👉🏻 กระบวนการสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก
👉🏻 ตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย นายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายก อบต.โก่งธนู จังหวัดลพบุรี และนางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัด อบต.โก่งธนู จังหวัดลพบุรี
👉🏻 ตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
👉🏻 กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ วางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC (Appreciation : A) โดย ทีมวิทยากร ศพช.ลำปาง
📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)