ศพช.ลำปาง จัดกิจกรรมเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช

#ศพช.ลำปาง#
– ศพช.ลำปาง จัดกิจกรรมเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช

– วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุนชนลำปาง นำโดยนางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ศพช.ลำปาง ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และบริโภคในครัวเรือน ลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ฐานฅนรักษ์ป่า พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
– ภายในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้ร่วมกันเตรียมดิน พร้อมใส่คาถา “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” และเพาะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศอีเป๋อสันทราย มะเขือเปราะขาวกรอบแม่โจ้ ผักชีลาว มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ ผักชี ถั่วแขกสีม่วงพันธุ์สิรินทร เบอร์ 1 ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายสมพร นามชาลีและคณะ เจ้าหน้าที่ศพช.ลำปาง เป็นวิทยากรครูพาทำให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์พืชได้ปลูกหมุนเวียนในชุมชนลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)