ศพช.ลำปาง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

ศพช.ลำปาง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่​ 19-22​ กันยายน​ 2563
โดยมีพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 102 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทีมงาน จากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง นำโดยนายวีรพล เทพานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ บรรยายและนำฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาหลักสูตร​ ในการนี้ นายธาดา ธีระวาทิน ผอ.กลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบฟื้นฟู และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.​2564 ด้วย
พิธีปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตร ได้รับเกียรติจาก นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ หอประชุมทิพย์ช้าง ศพช.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)