ศพช.ลำปาง ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 7

ศพช.ลำปาง ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 7

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 7 โดยได้รับการสนับสนุนบูรณาการในรูปแบบการช่วยเหลือกันจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นักศึกษา​ และบุคลากรศูนย์ฯ​ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1. ปลูกหญ้าแฝก เพิ่มเติม
2. ห่มฟาง ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
3. วางท่อน้ำไม้ไผ่ เพื่อระบายน้ำลงคลองไส้หมู ป้องกันน้ำกัดเซาะผนังดิน
4. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักรสจืด จากฐานคนรักษ์แม่ธรณี
(Visited 1 times, 1 visits today)