ฐานข้อมูล KM โคก หนอง นา พช.

1. KM แนวคิดการพัฒนา โคก หนอง นา พช.

2. ข้อมูลการเงิน บัญชี พัสดุ “โคก หนอง นา โมเดล”

3. เอกสารที่น่าสนใจ

คู่มือ ที่ปรึกษาชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น คำแนะนำการใช้แบบและเทคนิคการขุดปรับพื้นที่ ตามหลักวิศวกรรมโคกหนองนา

ตารางคำแนะนำในการกำหนดราคากลางงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรูปแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา พช

สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/4723 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

4. วิดิทัศน์ที่น่าสนใจ

คู่มือคุมงาน [Specification] พร้อมวิธีคิดพื้นที่ โคก หนอง นา 3 ไร่ – ดินทราย สัดส่วนพื้นที่ 1 ต่อ 2

การคำนวณปริมาตรดินขุด หนองตามแบบมาตรฐาน พช. โดย ชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)