ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนและสัมมาชีพ ที่ได้รับการยอมรับของภาคเหนือตอนบนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือสั่งการ

เอกสารพัฒนาชุมชนทั่วไทย

ประกาศสอบราคาจ้าง